Thông số :Cuộn lưới 0,3ohm
Lưới 0,15ohm
Cuộn dây RBA