Thông số

  • 0.6 Ohm phù hợp trong dải công suất 15~18W hoặc hơn
  • 1.0 Ohm phù hợp trong dải công suất 12~15W.